Cách thức kiểm tra tốc độ truy cập website ?

Trả lời:
- Vào cửa sổ RUN (nhấn nút Start + R)
- Gõ lệnh : cmd rồi < Enter >
- Gõ lệnh : ping ten_mien_website
- Nếu thông số "time" trả về:
i. Tốt (Good): time < 250 msec, 0% packet loss, 5 packets transmitted, 5 packets received.
ii. Trung bình (Average): 250 msec < time < 1000 msec.
iii. Quá tệ (Bad): time > 1000 msec, 100% packet loss, 5 packets transmitted, 0 packets received.
iv. Nếu là: Request timed out thì có thể máy chủ ngưng hoạt động (down) hoặc thông số
time > 1500 msec.